2013-07-19-c0d94cbc83726fee3f96cf29500b50c0f1173efd Illbilde: Kjenner man farvannet og tilpasser fart etter forholdene, er ikke fart alene nødvendigvis farlig.

Høy fart på sjøen er nødvendigvis ikke farlig!

Seks av ti nordmenn mener høy fart på sjøen ikke er farlig gitt at en kjenner farvannet, tar forholdsregler og vet hvordan man håndterer båten.

Dette viser en undersøkelse gjennomført for bransjeorganisasjonen Norboat.
En del av Norboats undersøkelse om båtlivet i 2013 gir en pekepinn på folks oppfatning av sammenhengen mellom høy fart og fare på sjøen. Deltakerne i undersøkelsen, som utgjør et representativt utvalg av den norske befolkning, fikk blant annet spørsmål om motorbåter som går over 30 knop utgjør en fare på sjøen.

25 prosent svarte et uforbeholdent ja, 12 prosent svarte nei mens hele 63 prosent oppga svaralternativet ”fart på sjøen er ikke farlig dersom man kjenner farvannet, tar forholdsregler og vet hvordan man håndterer båten.” Hele 68 prosent av kvinner mente sistnevnte svar var riktig, mens 58 prosent av menn gjorde det samme, noe som viser at kvinner generelt har større tiltro til båtførers kunnskap enn menn. 27 prosent av menn svarer også at fart over 30 knop utgjør en fare, mot bare 23 prosent av kvinner. Ser man på regioner er befolkningen i Midt- og Nord-Norge minst engstelig for fart over 30 knop.

Fartsulykker får oppmerksomhet
Selv om svært få fritidsbåter er involvert i ulykker i løpet av året, er oppmerksomheten fra media omfattende når det er snakk ulykker som inntreffer under høy fart. Dette har igjen satt fart på diskusjonen rundt fartsbegrensninger langs norskekysten. I dag praktiserer kommunene forskjellige regler rundt begrensning av fart i sine områder.

Administrerende direktør i Norboat, Erlend Prytz, etterlyser nå en opprydning i forhold til fartsregelverket i Norge.
– Norboat mener det må være opp til den enkelte kommune å fastsette fartsgrensene innenfor sitt område, men vi savner et standardisert regelverk som kommunene kan velge fra, sier Erlend Prytz, som mener det er mange hensyn å ta når farten skal bestemmes.

– Vårt langstrakte land har så mange forskjeller i natur og båtbruk, og vi tror ikke det er formålstjenlig med felles fartsbestemmelser. Regelverket bør være i samsvar med antallet båter i regionen, type farvann, endring av sesong og liknende, sier administrerende direktør i Norboat.

Båtbransjeforbundet mener at et regelverk av denne typen bør inneholde enkelte faste bestemmelser som for eksempel maksimum fem knop mindre enn 50 meter fra land. Et annet område for faste bestemmelser kan være sesongjusterte fartsgrenser. Områder med maksgrenser bør også tydeligere markeres både fysisk og i kart.

Fart ikke nødvendigvis farlig
InFact-undersøkelsen viser at mange har tiltro til at båtførers ferdigheter kan begrense faren på sjøen. Dette kan tolkes som at båtfolk ønsker å beholde en viss frihet under ansvar, mener Erlend Prytz.
– Som båtfører må man kunne forholde seg til og mestre skiftende værforhold og farvann, men man har også større områder å ferdes på. Folk flest oppfatter ikke at fart er ensbetydende med fare så lenge man tar forholdsregler. Vi tror det er viktig at man ikke i alt for stor grad begrenser muligheten til å nyte fart på sjøen, som er en stor del av opplevelsen for svært mange båteiere, avslutter administrerende direktør i Norboat, Erlend Prytz, i en pressemelding