2015-09-09-7069c6da5193deab889c29c21970c5df24053ef5 Thor Manum , Regionsleder i KNBF er opptatt av at båtpolitikk skal på agendaen.

Hva er partienes program i din kommune?

På mandag er det valg, og vi lurer på om du har sjekket hva partiene i din kommune gjør for Båtfolket. I Bergen er det skuffende lite de ulike partiprogrammene inneholder om båtliv.

KNBF region Vest båtpolitisk uttalelse:
KNBF region Vest har i første omgang sjekket ut partienes program for perioden 2015-2019 i Bergen. Som Norges nest største by i kjernen for landet største båtregion er det skuffende lite å hente fra programmene om båtliv.

Fra 9 større partiprogram omtaler kun 3 partier båtliv og småbåter som en aktiva til rekreasjon og friluftsliv. Videre når en tenker på at båtfolket trenger en båthavn med opplagsplasser (som også kan benyttes til parkering) i tilknytning til båtlivet så sier INGEN partier noe om dette i sine satsningsområder for kommende periode.

KNBF region Vest konkluderer at båtliv IKKE er et politisk satsningsområde i Bergen, forteller Thor Manum , som er Regionsleder i KNBF og dette vil KNBF region Vest søke å få satt på den politiske agenda i kommende periode.

(Se utdrag av partiprogrammene, teksten fortsetter under)
 
Hvem og hva innholder programmene i Bergen 2015-2019 (ordnet alfabetisk):
•    AP – program
S 14: Alle bergensere skal ha god tilgang til rekreasjon og friluftsliv, og vi må derfor sikre god tilgang til sjøen. Strandsoneforvaltningen skal prioritere areal til rekreasjon, båtliv, kystrelatert næring og urørt kystkultur.
S 16: Friluftsliv; …sørge for god og universell tilgang til byfjell og sjøområder…..

•    Frp – Tor Arne Woldseth

S 3: 1.kandidat opplisting av fritidsinteresser: Båtliv
Ellers ingen båtlivsmomenter i programmet.

•    Høyre – program
* la Bryggen bli fri for gjennomgangstrafikk….og det tilrettelegges bedre for småbåter langs Bryggen/Torget.
* utrede muligheten for å bygge en åpen kanal fra Lille Lungegårdsvann til Store Lungegårdsvann.
* sikre videreutvikling av det unike kystkultursenteret i Sandviken….

•    Krf – program
S 22: at det opprettes nye frilufts-, bade-, og aktivitetsområder rundt Nordåsvannet.
Ingen momenter om båtliv.

•    MdG – program
S 15: Beskytte strandområder og hindre privatisering av strandsonen.
Være svært restriktive til utbygging i landbruksarealer, strandsone og naturområder.
Ingen momenter om båtliv.

•    Rødt – program
S 12: Friluftsliv både i skog, fjell og ved sjøen skal være for alle. Rødt vil derfor arbeide for en restriktiv strandsone- og byfjellforvaltning.
Ellers ingen momenter om båtliv.

•    Sp – program
S 24: styrke Bergen og Omlands friluftsråd med hensyn til drift og innkjøp av bynære
friområder og badeplasser.
Tilrettelegge for allmenn bruk av strandsonen, og redusere mulighetene for
«privatisering» av strandsonen.
S 26: utarbeide en overordnet plan som tar vare på byens strandsoneressurser på en
forsvarlig måte.
Ellers ingen momenter om båtliv.

•    SV – program

S X: verne matjord og strandsone.
At alle skal være sikret god tilgjengelighet til fjell, sjø og andre friluftsområder.
Ellers ingen momenter om båtliv.

•    Venstre – program
S 12: Venstre vil jobbe for å gjennomføre planene om nye badeplasser og generelt stimulere til småbåtliv og god offentlig tilgang til strandlinje og sjø.


KNBF sammen med samarbeidspartnere gjennomførte en stor Båtlivsundersøkelse i 2012 for å fremskaffe fakta om fritidsbåtlivet, slik at interessenter kan planlegge og fatte beslutninger på et gjennomarbeidet faktagrunnlag. Undersøkelsen gir et bilde av hvordan det norske fritidsbåtlivet ser ut i dag. Undersøkelsen omhandler også regionsrapporter, hvor KNBF region Vest henter sine fakta fra region Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane http://knbf.no/images/Baatliv/Region_vestlandet.pdf

I region Vest er det 30% av husholdningene som eier båt(er). I forhold til landets husholdninger som utgjør 25%, viser dette faktagrunnlaget at Vestlandet er landets desidert største båtregion. 30% utgjør 193 000 båter som tilsvarer 26% av den norske båtparken. Båtfolket i regionen legger igjen 1,66 milliarder til lokalt næringsliv som et omsetningsestimat. Da er ikke salg av båter inkludert i omsetningstallet. Maritimt fritidsbåtliv gir lokalt næringsliv gode rammebetingelser.