2018-10-10-8745a20c6d7cfeb294e89fb86a351054f479754e Kystverkets har mange oppgaver og en blir tildekking av U-864 ved Fedje (Illustrasjon: Kystverket)

Kystverket tilgodesett med 2,6 milliarder kroner

I budsjettet for 2019 har Regjeringen foreslått å øke rammen med 40 millioner kroner til Kystverket som får midler til å videreføre to fiskerihavneprosjekt og tre farledsprosjekter, og flere nye vil starte opp, samt forslag om tildekking av U-864 ved Fedje

– Vi gleder oss over en positiv økning i budsjettet, som vi ser frem til å forvalte på en god måte til oppgavene vi skal løse. Vi vil fortsette med å utvikle oss og bli mer effektive, samtidig som vi leverer enda bedre tjenester og tiltak, forteller kystdirektør Per Jan Osdal.

Her er en del av prosjektene som er spesielt nevnt: 

- Kystverket har redusert vedlikeholdsetterslepet på navigasjonsinstallasjoner de senere år. I budsjettet for 2019 har Regjeringen foreslått å øke rammen med 40 millioner kroner.

- 50 millioner kroner er foreslått satt av til en tilskuddsordning for effektivisering og miljøtiltak i havner.

- Tilskuddsordning for overføring av gods fra veg til sjø blir foreslått bevilget 77,4 millioner kroner. 

- 10 millioner til planlegging av fiskerihavner

- Kystverket bevilges rundt 30 millioner kroner årlig for å utvide tjenesteområdene til sjøtrafikksentralene på Vestlandet.

- 30 millionar kroner er foreslått satt av slik at Kystverket kan starte arbeidet med tildekkingen av Ubåt-vraket  U-864 ved Fedje, som er planlagt sluttført sommaren 2020

- I 2019 vil Kystverket få midler til å videreføre to fiskerihavneprosjekt og tre farledsprosjekter, og flere nye vil starte opp.