2019-04-01-300c7ab475169a9a315f8aa149235784312a0389 Turistfiske skal rapporteres, her turister ved Atlanterhavsveien

Viktig å rapportere fangst i turistfiske

Fiskeridirektoratet forteller at vi enda vet for lite om turistfiske, om hvor mye turistene fisker, hvilke arter de får og hvor.

Fiskeridirektoratet ønsker å må få inn informasjon om dette, slik at vi bedre kan forvalte våre felles ressurser.
 
Sikrer bærekraftig forvalting
Vi trenger bedre oversikt over uttaket av kystnære bestander. Det kan både være fra turistfiske, fritidsfiske og kommersielt fiske.

– For å kunne sikre en bærekraftig forvalting må vi følge fiskebestandene over tid. Vi har et omfattende system for kvalitetssikring av rapporterte fangster innen kommersielt fiske, både på art og mengde. Vi har også et fartøyregister, der alle fiskefartøy er registrerte med blant annet fiskerimerke og eier. Men når det gjelder turistfiske er vi i startfasen med registrering av fangst, forteller seniorrådgiver Trond Ottemo, ved reguleringsseksjonen i Fiskeridirektoratet.

I 2018 ble det opprettet et register for fangst i turistfisket. Dette registeret vil gjøre det mulig å følge utviklingen i både fangst og innsats over tid.

Registeret kan brukes til blant annet å velge ut et representativt utvalg av bedrifter som forskerene kan besøke for å samle inn biologiske prøver.

Forsker på fritids- og turistfiske
Havforskningsinstituttet har for tiden et forskingsprosjekt på norsk fritids- og turistfiske, og gjennom dette prosjektet vil det være mulig å vurdere kvaliteten på de tallene som har kommet inn via den obligatoriske rapporteringen.

– Turistfiske i Norge kan stå for et betydelig uttak i enkelte områder, og det er derfor viktig å få inn informasjon om fangst og innsats. Vi har hatt svært avgrenset kunnskap om fangst og innsats i både fritids- og turistfiske, og fangstene som blir rapporterte nå bidrar til et økt kunnskapsgrunnlag, sier Jon Helge Vølstad, som er forskingssjef ved avdeling for fiskeridynamikk ved Havforskningsinstituttet.

Tall på fisk er bedre enn vekt
Erfaringer fra tidligere studier viser at rapportering av fangst i rundvekt (som er praksis i kommersielle fiskeri) kan skape store utfordringer og usikkerhet i turistfiske. Dette er fordi noen turister kommer inn fra fisketur med hel fisk, noen med sløyd fisk og noen med bare filet.

Selve innveiing kan også være problematisk fordi det kan være vann og blod i kassen eller bøtten fisken blir veid i, og som ikke nødvendigvis blir trekt fra i fangstvekten.

– Ved å kombinere flere datakilder får vi bedre resultat. For eksempel vil vi kunne kombinere anslag på gjennomsnittsvekt av fisk fra omfattende utvalgs undersøkninger, som Havforskningsinstituttet gjennomfører, med tallet på rapportert landet fisk, for å anslå landet kvantum fisk i tonn, forklarer Keno Ferter, som er forsker ved avdeling for fiskeridynamikk ved Havforskningsinstituttet.

I bestandsberegninger for de kommersielt viktige artene, utført av det internasjonale havforskingsrådet (ICES), blir det brukt anslag på fisk per aldersklasse i fangstene.

Torsk, kveite, uer, steinbit og sei skal rapporteres
Artene som blir valgt til å begynne med er arter som enten er spesielt interessante for både forvalting og forsking eller fordi de er forventet å utgjøre en stor del av uttaket.

– På lang sikt er det ønskelig med en utviding til de fleste artene som blir fanget. Men for å sikre gode rapporteringsrutiner nå i starten er det mest hensiktsmessig med noen få utvalgte arter, seier Ottemo.
Det er også viktig å sikre riktig identifisering av art gjennom informasjonsarbeid.

Viktig å rapportere også når en ikke får fangst
Dersom den som fisker ikke rapporterer nullfangst er det ikke mulig for forvalting og forsking å fange opp viktige forandringer i utbredelse eller størrelsen til bestanden. Derfor er rapportering av nullfangster viktig for å bergene gjennomsnittsfangst i forhold til innsats. Slik kan utviklingen i størrelsen på bestanden over tid følges.
Forskerne tror det er for tidlig å si noe om når de rapporterte tallene vil bli brukt i rådgivning til forvaltingen. Neste steg er en kvalitetssikring via utvalgsundersøkinger og en sammenlikning med andre data fra fritidsfiske for å vurdere betydningen av turistfiske i henhold til annet fiskeri.