2019-10-07-3861b752fc79e9a00e5aea8c7e201e7791e5e013 Plast i havet- bekjempes mer

Øker innsats mot marin forsøpling

I statsbudsjetter for 2020 foreslår Regjeringen å bevilge 5 millioner kroner til økt innsats mot marin forsøpling. Bevilgningen skal blant annet gå til å følge opp "plastavtalen”

Deler av bevilgningen skal gå til tilskudds ordningen "fishing for litter", og til styrking av Fiskeridirektoratet sitt arbeid med opprenskingstokt og destruksjon av eierløst avfall.
 
I dag er alle pliktige til å ta med eget avfall til havn. Men det blir ikke mindre plast og annet avfall i havet, om alle bar leverer sitt eget avfall.
 
– Potensialet for auka verdiskaping, fleire jobbar og større matproduksjon i marine næringar er stort. Reine hav må til for å realisere potensialet. Løyvinga skal bidra til at meir eigarlaust avfall kan bli samla inn og levert vederlagsfritt i fleire hamner enn i dag, seier fiskeri- og sjømatminister Harald Tom Nesvik (FrP), i dagens pressemelding fra Regjeringen.

Bakgrunn
Arbeidet mot marin forsøpling og reiskapsopprydding er eit høgt prioritert område for regjeringa og løyvingane har auka vesentleg sidan regjeringa tiltrådte. Innsatsen i Noreg har gått frå 2 millionar til 13,4 millionar sidan 2013.

Fiskeridirektoratet har gradvis brukt meir midlar på oppreinskingstokt dei siste åra, fra 2 mill. kr. for 5 år sidan til 6 mill. kr i år.

Ordninga "fishing for litter" skal sikre at fiske- og havbruksfartøy kan levere eigarlaust avfall vederlagsfritt i elleve fiskerihamner. "Fishing for Litter" vart starta av Klima og miljødepartementet i 2016 ved Miljødirektoratet som eit toårig prøveprosjekt, ordninga vart vidareført og i 2019 er budsjettet på 2 mill. kr og vil bli auka til 2,4 mill. kr i 2020.

"Plastavtalen" er ei avtale som vil bli inngått mellom bl.a. Nærings- og fiskeri­departementet og Kystrederiene, Fiskebåt og Norske Havner. Partane i avtala forpliktar seg til å ta meir avfall opp fra havet mot at fleire hamner enn i dag tar i mot dette avfallet vederlagsfritt.