2012-04-12-0e7e4d83b415abf2f6a6f11033233bfe14f18b8a På bilde: Nærings- og handelsminister Trond Gisk, fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen og sjøfartsdirektør Olav Akselsen. Foto: Sjøfartsdirektoratet

Ønsker bedre holdninger og flere kontroller!

UP på sjøen, skjerpet regelverk og økt satsing på holdningsskapende arbeid er blant tiltakene som foreslås vurdert for å redusere fritidsbåtulykker.

En arbeidsgruppe, ledet av sjøfartsdirektøren, har utredet sikkerhet ved bruk av fritidsbåt. Gruppen mener det viktigste tiltaket for å bedre sikkerheten er økt satsing på holdningsskapende arbeid.

- Å forebygge ulykker handler i stor grad om den enkelte båtførers holdninger til sikkerhet og å øke bevisstheten om de farer som er forbundet med å ferdes til sjøs. Samtidig kan myndighetene bidra på ulike måter. Tiltakene som arbeidsgruppen foreslår, sendes nå på høring. Deretter må vi se hvilke tilbakemeldinger vi får og om det bør foretas eventuelle endringer i det gjeldende regelverket, sier nærings- og handelsminister Trond Giske.

For å få et regelverk som er mer i tråd med budskapet i det forebyggende arbeidet, foreslår arbeidsgruppen at regjeringen vurderer påbud om bruk av flyteutstyr i åpne båter underveis, og at promillegrensen skjerpes for fritidsbåter under 15 meter. Videre foreslår arbeidsgruppen at pensum til båtførerprøven revideres for å øke fokus på områder som kan virke ulykkesforebyggende og som fremmer godt sjømannskap.

-Vi foreslår også at regjeringen vurderer innføring av et eget høyhastighetssertifikat for de hurtigste fritidsbåtene. På sikt kan det også bli aktuelt å innføre en praktisk prøve for å få båtførerbevis, sier Akselsen.

Les rapporten og mer hos Sjøfartsdirektoratet